อุดกลบบ่อน้ำบาดาล

วัตถุประส่งค์ของการอุดกลบ

1. เพื่ออนุรักษ์ชั้นน้ำบาดาล
2. รักษาสมดุลของชั้นน้ำบาดาล
3. ป้องกันการแทรกตัวของน้ำเค็ม
4. ลดการแพร่กระจาย มลภาวะของชั้นน้ำบาดาล
5. ป้องกันแหล่งน้ำบาดาลไม่ให้ถูกปนเปื้อนจากสารเคมี

อุดกลบบ่อน้ำบาดาล...ทำอย่างไร

แจ้งพนักงานประจำท้องที่ ภายใน 15 วัน นับตั้งแตวันที่เลิกกิจการน้ำบาดาล ต้องทำการรื้อถอน หรืออุดกลบบ่อน้ำบาดาลภายใน 30 วัน

ขั้นตอนการดำเนินงาน

- ตรวจสอบความลึกของชั้นน้ำบาดาล
- เป่าล้างบ่อให้ได้ตามความลึกของบ่อน้ำบาดาล
- อุดกลบด้วยดินเหนียวหรือซีเมนต์